سید ابوالحسن حسینی ایوری( وبلاگ ) وبلاگ سید ابوالحسن حسینی ایوری (Electrical expert (power engineering ++ دفتر هنرهای ارتباط تصویری حسینی ایوری Husseini Eivari's Visual Arts Office SΛHe ΞEiVΛRi HΞ ΛRTШORК HUSSEiNi Studio ++ کارشناس برق ( مهندسی قدرت ) طراحی وب سایت طراحی گرافیک نماینده رسمی فروش و پشتیبانی گروه نرم افزاری آریسا ++ HΞ عاشقانه ها: مهندسی برق قدرت خوشنویسی عکاسی گرافیک نقاشیخط طراحی وب کوهنوردی دوچرخه سواری ©EiVΛRi™ SEYEDΛBOLHΛSSΛИ HUSSEiИiEiVΛRi http://husseini-eivari.ir 2020-08-13T01:58:51+01:00 text/html 2020-07-12T16:39:17+01:00 husseini-eivari.ir سید ابوالحسن حسینی ایوری سفر یک روزه به سرزمین درختان کهن http://husseini-eivari.ir/post/115 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/745/2232904/253ss.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">سفر یک روزه&nbsp;سرزمین درختان کهن</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">به تماشای مناظر زیبا و بکر&nbsp; با درختان چند صد ساله منطقه&nbsp; بنشینید</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">در لینک زیر:</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000"><b><a href="https://www.instagram.com/stories/highlights/17889495280588068/" target="_blank" title="">برای مشاهده لینک را روی مرورگر باز کنید ( گوگل کروم ، موزیلا )</a></b></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">باید دارای حساب اینستاگرام باشید</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000"><br></font></div><div><hr><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent;"><div style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://www.facebook.com/husseini.eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; font-size: 11px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/face02.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"></a>&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://www.instagram.com/husseini_eivari/" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/insta02.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a>&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://twitter.com/husseini_eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/twit01.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a>&nbsp;</span><a href="https://www.aparat.com/husseini_eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/apart01.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49);"><a href="http://husseini.ir/" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/522547/633333.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent;"></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></div></div></div></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: Arial, sans-serif;"></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent;"><br style="color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: center;"></div></div><div><br></div> text/html 2020-05-31T18:00:37+01:00 husseini-eivari.ir سید ابوالحسن حسینی ایوری منطقه مونجک http://husseini-eivari.ir/post/114 <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">تروس مونجک&nbsp;</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">&nbsp;مسیر علیجه و اکبرآباد</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">عکس : مهدی آسوده ایوری</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="margin: 0px auto 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><iframe src="http://20i.ir/tools/abzar-slidshow-cycle/nama.php?effect=fade&amp;autoo=start&amp;dbg=1&amp;zt=2000&amp;arth=618&amp;ertefa=620&amp;rk=CCCCCC&amp;rzk=EEEEEE&amp;top-badi=100&amp;right-badi=40&amp;top-prev=100&amp;left-prev=40&amp;karbar=114918" scrolling="no" frameborder="0" hspace="0" marginwidth="0" marginheight="0" vspace="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; outline: 0px; background: transparent; width: 618px; height: 620px;"></iframe></div></div></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: center;"><hr><br><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://www.facebook.com/husseini.eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; font-size: 11px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none; text-align: justify; font-family: tahoma;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/face02.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"></a>&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://www.instagram.com/husseini_eivari/" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/insta02.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a>&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://twitter.com/husseini_eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/twit01.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a>&nbsp;</span><a href="https://www.aparat.com/husseini_eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/apart01.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49);"><a href="http://husseini.ir/" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/522547/633333.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent;"></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></div></div></div></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: Arial, sans-serif;"></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></div></div></div> text/html 2020-05-28T06:33:27+01:00 husseini-eivari.ir سید ابوالحسن حسینی ایوری سفر به کوهسرخ با دوچرخه http://husseini-eivari.ir/post/113 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="LTR"><br> </span><font color="#3333ff"><span lang="FA" style="">سفر با دوچرخه به کوهسرخ</span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="FA" style="">دو روزه ( ۹۳کیلومتر رکابزنی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(<br> </span><span lang="FA" style="">شروع برنامه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></font><span lang="FA" style=""><font color="#3333ff"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>:</font><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="">۱</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="FA" style="">کاشمر پنجشنبه ۱ خرداد ساعت ۱۶:۳۰</span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="FA" style="">مسیر: کاشمر به ریوش</span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="FA" style="">مسافت رکابزنی ۳۰کیلومتر ، </span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="FA" style="">مدت زمان رکابزنی : ۳ساعت<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="LTR"><br> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۲</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="FA" style="">مسیر ریوش به اکبر آباد و برعکس ، جمعه ۲ خرداد</span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="FA" style="">ساعت حرکت ۶:۰۰ تا۱۰:۳۰</span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="FA" style="">مسافت رکابزنی رفت و برگشت: ۳۳ کیلومتر</span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="FA" style="">مناطق بین راه : ریوش،تولا، بختیار، علی اباد،اکبرآباد<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="LTR"><br> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۳</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . </span><span lang="FA" style="">مسیر ریوش به کاشمر ،جمعه ۲ خرداد ، </span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="FA" style="">مسافت رکابزنی: ۳۰ کیلومتر</span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="FA" style="">ساعت حرکت :۱۶:۴۰ ، مدت زمان رکابزنی : ۲ساعت ونیم</span></font><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"></span></p><hr><br> <div style="text-align: center;"><!-- Pic Slider by www.20i.ir ---><script src="http://20i.ir/tools/abzar-slidshow-cycle/show.php?effect=fade&amp;autoo=start&amp;dbg=1&amp;zt=2000&amp;arth=618&amp;ertefa=450&amp;rk=CCCCCC&amp;rzk=EEEEEE&amp;top-badi=100&amp;right-badi=40&amp;top-prev=100&amp;left-prev=40&amp;karbar=114886"></script><!-- Pic Slider by www.20i.ir  ---></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><hr><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><hr><br><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://www.facebook.com/husseini.eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; font-size: 11px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none; text-align: justify; font-family: tahoma;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/face02.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"></a>&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://www.instagram.com/husseini_eivari/" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/insta02.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a>&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://twitter.com/husseini_eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/twit01.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a>&nbsp;</span><a href="https://www.aparat.com/husseini_eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/apart01.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49);"><a href="http://husseini.ir/" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/522547/633333.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent;"></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></div></div></div></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: Arial, sans-serif;"></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><br></div></div></div> text/html 2020-05-24T19:45:48+01:00 husseini-eivari.ir سید ابوالحسن حسینی ایوری دوچرخه کوهستان / دانهیل Downhill http://husseini-eivari.ir/post/112 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansLight" color="#3366ff"><b><span lang="FA" style="">دوچرخه کوهستان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;/ </span><span lang="FA" style="">دانهیل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></b></font><span dir="LTR"><font face="Mihan-IransansLight" color="#3366ff"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;Downhill</b></font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/522547/sahebikek/dhm02.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="LTR"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span lang="FA" style="">نمونه دوچرخه دانهیل شرکت اسپشیالایزد&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(specialized)</font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans" size="3">---</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/522547/sahebikek/dhm01.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span lang="FA" style="">نمونه دوچرخه دانهیل شرکت جاینت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(giant)</font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans" size="3">---</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style=""><font color="#ff0000"><b><i>مقدار بازی دوشاخ جلو (کمک جلو) &nbsp;20 سانتیمتر</i></b></font></span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="">می توان گفت سبک دوچرخه <font color="#3333ff">دانهیل</font> <font color="#ff0000">پرخطر ترین سبک دوچرخه سواری</font>&nbsp; است. این سبک دوچرخه فقط برای مسیر های سرازیری بسیار خشن طراحی شده است. به کمک های بسیار قوی در دوشاخ جلو (پاشاخ) و عقب دوچرخه دقت کنید که بالاترین میزان بازی را در دوچرخه کوهستان دارند. در دوشاخ جلو این میزان به 20 سانتیمتر می رسد و برای تقویت آن دوشاخ از پایین و بالای پیشانی دوچرخه به فریم متصل می شود که این موضوع باعث شده که دوچرخه دانهیل&nbsp; از یک پاشاخ بسیار قوی بهره ببرد و نه یک دوشاخ معمولی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-----</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#666666"><b>مطالب مرتبط :</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><i style="text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#666666">دوچرخه کوهستان / دانهیل</font></i></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><i style="text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#666666"><a href="http://husseini-eivari.ir/post/111" target="" title="" style="text-align: right;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">دوچرخه کوهستان</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"></span>&nbsp;/&nbsp;</span><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">اندرو</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"></span></span></font><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"></span>&nbsp;Enduro</span></font></span></a></font></i></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: right;"><a href="http://www.sahe.ir/post/97" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#666666"><i><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">دوچرخه کوهستان</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"></span>&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">آل مونتاین&nbsp;</span></i></font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: right;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#666666"><i><a href="http://www.husseini-eivari.ir/post/96" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent;">دوچرخه کوهستان تریل</a><o:p></o:p></i></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: right;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#666666"><i><a href="http://sahe.ir/post/89" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">دوچرخه کوهستان اسپرت</span></a><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><o:p></o:p></span></i></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: right;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#666666"><i><a href="http://sahe.ir/post/87" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">دوچرخه کوهستان کراس کانتری</span></a><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><o:p></o:p></span></i></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: right;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#666666"><i><a href="http://www.husseini-eivari.ir/post/76" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">دوچرخه کوهستان</span></a><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><o:p></o:p></span></i></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: right;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#666666"><i><a href="http://www.husseini-eivari.ir/post/71" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">انواع دوچرخه</span></a><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><o:p></o:p></span></i></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: right;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><i><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#666666"></font></i></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#666666"><i><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"></span></i></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#666666"><i><span dir="LTR"></span></i></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: right;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0cm; border: 1pt none windowtext; outline: 0px; background: transparent;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#666666"><a href="http://www.husseini-eivari.ir/post/85" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent;"><i style="">آشنایی با اجزای دوچرخه</i></a></font></span><span dir="LTR" style="color: rgb(50, 50, 50); font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-small; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><o:p></o:p></span></font></p><div><font color="#3366ff" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0cm; border: 1pt none windowtext; outline: 0px; background: transparent; font-family: &quot;B Yekan&quot;;"><br></span></font></div><div><font color="#3366ff" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0cm; border: 1pt none windowtext; outline: 0px; background: transparent; font-family: &quot;B Yekan&quot;;"><hr><br><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://www.facebook.com/husseini.eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; font-size: 11px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none; text-align: justify; font-family: tahoma;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/face02.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"></a>&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://www.instagram.com/husseini_eivari/" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/insta02.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a>&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://twitter.com/husseini_eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/twit01.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a>&nbsp;</span><a href="https://www.aparat.com/husseini_eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/apart01.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: center; color: rgb(115, 163, 49);"><a href="http://husseini.ir/" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/522547/633333.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent;"></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></div></div></div></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: center;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: Arial, sans-serif;"></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><br style="text-align: center;"></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><br style="text-align: right;"></div></span></font></div> text/html 2020-05-16T20:01:18+01:00 husseini-eivari.ir سید ابوالحسن حسینی ایوری دوچرخه کوهستان / اندرو Enduro http://husseini-eivari.ir/post/111 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font color="#cc0000"><u><span lang="FA" style="">دوچرخه کوهستان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;/ </span><span lang="FA" style="">اندرو</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></u></font><span dir="LTR"><font color="#cc0000"><u><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;Enduro</u></font><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/522547/sahebikek/enmb2.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="3">نمونه دوچرخه سبک اندرو شرکت اسکات</font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/522547/sahebikek/enmb1.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="3">نمونه دوچرخه سبک اندرو شرکت کنندال</font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="">مقدار بازی دوشاخ جلو (کمک جلو) &nbsp;16 یا 17 سانتیمتر</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="">می توان گفت که دوچرخه های اندرو&nbsp; قبل از دوچرخه های دانهیل خشن ترین دوچرخه کوهستان هستند.&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style=""><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="">معمولا در دوچرخه اندرو بجای کلاه کاسکت دوچرخه کوهستان از کلاه فک دار استفاده می شود چرا که هیجان و خطر این سبک به شدت از سبک های قبلی بالاتر می رود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: right;"><a href="http://www.sahe.ir/post/97" target="" title="" style=""><font color="#3366ff"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: &quot;B Yekan&quot;;">دوچرخه کوهستان</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"></span>&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: &quot;B Yekan&quot;;">آل مونتاین&nbsp;</span></font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: right;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: &quot;B Yekan&quot;;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" color="#3366ff"><a href="http://www.husseini-eivari.ir/post/96" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; text-decoration-line: none;">دوچرخه کوهستان تریل</a><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: right;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" color="#3366ff"><a href="http://sahe.ir/post/89" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; text-decoration-line: none;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: &quot;B Yekan&quot;;">دوچرخه کوهستان اسپرت</span></a><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: &quot;B Yekan&quot;;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: right;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" color="#3366ff"><a href="http://sahe.ir/post/87" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; text-decoration-line: none;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: &quot;B Yekan&quot;;">دوچرخه کوهستان کراس کانتری</span></a><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: &quot;B Yekan&quot;;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: right;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" color="#3366ff"><a href="http://www.husseini-eivari.ir/post/76" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; text-decoration-line: none;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: &quot;B Yekan&quot;;">دوچرخه کوهستان</span></a><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: &quot;B Yekan&quot;;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: right;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" color="#3366ff"><a href="http://www.husseini-eivari.ir/post/71" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; text-decoration-line: none;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: &quot;B Yekan&quot;;">انواع دوچرخه</span></a><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: &quot;B Yekan&quot;;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: right;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" color="#3366ff"></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font color="#3366ff"><span dir="LTR"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: right;"><font color="#3366ff"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0cm; border: 1pt none windowtext; outline: 0px; background: transparent; text-decoration-line: none; font-family: &quot;B Yekan&quot;;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="http://www.husseini-eivari.ir/post/85" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; text-decoration-line: none;">آشنایی با اجزای دوچرخه</a></font></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><o:p></o:p></span></font></p><div><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0cm; border: 1pt none windowtext; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none; font-family: &quot;B Yekan&quot;;"><br></span></div><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"></span></p><hr><br> <div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://www.facebook.com/husseini.eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; font-size: 11px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none; text-align: justify; font-family: tahoma;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/face02.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"></a>&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://www.instagram.com/husseini_eivari/" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/insta02.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a>&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://twitter.com/husseini_eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/twit01.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a>&nbsp;</span><a href="https://www.aparat.com/husseini_eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/apart01.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: center; color: rgb(115, 163, 49);"><a href="http://husseini.ir/" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/522547/633333.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent;"></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></div></div></div></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent; text-align: center;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: Arial, sans-serif;"></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><br style="text-align: center;"></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><br></div>