تبلیغات
سید ابوالحسن حسینی ایوری


1. میخ هایی در دیوار استوارتر باقی می مانند که ضربات دقیق و محکم تری را تحمل کرده باشند .
2 . درسی را که یاد نگیری تکرار می شود.


انتخاب رئیس برای دنیا چیزهایی که خداوند در مورد آنها از تو سوال نمی کندصفحات سایت: [ ... ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]